ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์นรี จันทรา, ธีรนุช​ อุทัยทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาในการลืมถอดปลั๊กไฟภายในหอพัก ไม่ว่าจะเกิดจากตื่นสาย รีบลงหอ หรือมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย ผลที่ได้คือโดนหักคะแนน ซ้ำยังเป็นการใช้ไฟอย่างสิ้นเปลือง เราจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหานี้ โดย Smart socket นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย Blynk ผ่าน Wi-Fi สามารถนำไปใช้ ทั้งในอาคาร บ้านเรือน หอพัก หรือสถานที่ต่างๆที่ติดตั้ง Wi-Fi จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและเพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองจากการลืมถอดปลั๊กไฟ