เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภาค พุฒทอง, ธนกฤต ใจประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติคือนวัตกรรมที่ช่วยในการเก็บผ้า

ซึ่งสามารถควบคุมและตรวจสอบผ่านกล้องได้จากเครือข่ายไร้สายหรือทำงานอัตโนมัติซึ่งสั่งการโดยเซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝนโดยเมื่อมีฝนตกเซนเซอร์จะสั่งให้เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติทำงาน