เครื่องเขย่าผสมเลือดในหลอดบรรจุเลือดเพื่ออำนวยความสะดวกเเก่เทคนิคการเเพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัธศฎายุท ถิ่นเซโปน, ธีรภัทร รัตนวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเขย่าผสมเลือดในหลอดบรรจุเลือดมีวัตถุประสงค์2ข้อคือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเขย่าผสมเลือดในหลอดบรรจุเลือดเทียบกับค่าประสิทธิภาพของผู้เตรียมว่าตัวอย่างค่าต่างๆของเลือดในหลอดเลือดที่ใกล้เคียงกับค่าของเลือดมาตรฐานมากที่สุดเเละเพื่อศึกษาระยะเวลาในการทำงานของเครื่องเขย่าผสมเลือดในหลอดบรรจุเลือดที่ทำให้ค่าของผลเลือดใกล้เคียงกับค่าเลือดมาตรฐานมากที่สุด

มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

1.ประดิษฐ์เครื่องเขย่าผสมเลือดในหลอดบรรจุเลือด

2.ทดลองหาระยะเวลาในการทำงานของเครื่องเขย่าผสมหลอดเลือดที่ทำให้ค่าของผลเลือดใกล้เคียงกับค่าเลือดมาตรฐานมากที่สุด