เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำด้วยระบบ Automatic

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนภา สมศรี, ปภาพรรณ คำศรีนวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร, ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำด้วยระบบ Automatic มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการรวบรวมขยะต่อหน่วยเวลา และสามารถเก็บขยะบนผิวน้ำที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำต่างๆได้อัตโนมัติ โดยจะอาศัยการทำงานของมอเตอร์ในการเคลื่อนที่ และระบบเซ็นเซอร์วัดระยะทางในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง