การศึกษาปริมาณโปรตีนในไข่ผงผสมสาหร่ายเกลียวทองเพื่อเป็นแนวโน้มในการทำโปรตีนเสริมในสถานการณ์ภัยพิบัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ แก้ววงศ์, จิตณัฏฐา โธนบุตร, ณัฐฐิญา พรมน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำร่วมคิดค้นทำวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อศึกษาแนวโน้มในการพัฒนาเพื่อเป็นอาหารเสริมหรือยาส่งไปยังสถานที่เกิดภัยพิบัติ หรือ สถานที่มีผู้คนขาดแคลนสารอาหาร โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบไข่ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่สามารถขนส่งได้ง่ายและยังคงมีประโยชน์นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ไข่ผง ซึ่งเลือกไข่ไก่มาเป็นวัตถุดิบเนื่องจากเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาการล้นตลาดของไข่ไก่

การที่จะให้ไข่ไก่อยู่ในรูปแบบของผงนั้นจะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตซึ่งต้องใช้ความร้อน ซึ่งมีผลทำให้ไข่ซึ่งเป็นผลผลิตจำพวกโปรตีนเกิดการสูญเสียโภชนาการโปรตีนไป เพราะเหตุฉะนั้นพวกเราจึงหาทางแก้ปัญหาโดยการหาวิธีที่คงโภชนาการของไข่ไว้ได้มากที่สุด โดยในการวิจัยนี้คณะผู้จัดทำจะใช้กรรมวิธีการทำเป็นผงโดยการอบและเจียว และจากนั้นในท้ายที่สุดพวกเราจะนำผงสาหร่ายเกลียวทองมาผสมกับผงไข่ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนให้มากที่สุด และคงโภชนาการผลพลอยได้อื่นๆอีกด้วย