oxหรรษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ ตรังพาณิชย์, ก้องภพ สุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Tic Tac Toe

โครงงานบทนี้จัดทำเพื่อหาวิธีการชนะเเละโอกาสที่จะชนะสูงสุดในเกม Tic Tac Toeในช่องตาราง 3*3

ครูที่ปรึกษา ครูธนวัฒน์ กังแฮ