D2SC เครื่องตรวจวัดและตรวจสอบค่าระดับความเค็มเเละความหวานในอาหารโดยใช้ระบบ Ai

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรพล กิติพงศ์ภากร, ทิชานนท์ อนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรยา หลังหลี, อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งไวรัส อุบัติเหตุ เเละโรคร้าย เเต่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคนั้นส่วนใหญ่เกิดจากอาหารการกินของตัวเราเอง หากรับประทานอาหารรสเค็มจนเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อไต หากรสหวานจนเกินไปก็จะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลและความดันในเลือด โดยการรับรู้รสจากลิ้นรับรสชาติที่ต่างกันเนื่องจากสมองของแต่ละบุคคลประเมินว่ารสชาติเค็มและหวานมากน้อยแค่ไหนโดยใช้ความรู้สึก ซึ่งต่างจากข้อมูลเชิงตัวเลขที่ประเมินโดยใช้ปริมาณของสารที่ตรวจพบ ซึ่งทำให้สามารถควบคุมปริมาณอาหารที่บริโภคได้อย่างแม่นยำ ในปัจจุบันการจะตรวจวัดรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั้นไม่สามารถตรวจวัดได้ทั่วไปในครัวเรือน ถ้าหากต้องการตรวจต้องส่งไปยังสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นเครื่องสำหรับตรวจวัดค่าระดับของรสชาติอาหารให้ออกมาในรูปของข้อมูลเชิงตัวเลข ผ่านการประยุกต์โดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความเค็มในดินหรือ Salinity meter มีหน่วยเป็น ppt และเซนเซอร์ตรวจวัดความหวานจากปริมาณดัชนีหักเหแสงของผลึกความหวานหรือ Refractometer มีหน่วยเป็น brix ซึ่งเซนเซอร์เหล่านี้เดิมทีใช้สำหรับการเกษตร โดยตัวโครงงานนี้มีจุดเด่นหรือ Value คือระบบ AI ซึ่งจะถูกตั้งโปรแกรมให้สามารถประมวลผลและรับรู้รสชาติที่ได้จากการรับค่าของเซนเซอร์ทั้งสองเซนเซอร์ผ่านการ Learn ของ AI หรือให้โปรแกรมเรียนรู้รสชาติของอาหารต่างๆ ผ่านกระบวนการ Machine-learning หรือการกำหนดโปรแกรมให้มีความคิดที่ซับซ้อนหรือเลียนแบบการคิดและตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งตัวของ AI มีความสามารถทำการเรียนรู้และเข้าใจถึงความลึกซึ้งและซับซ้อนของรสชาติในรูปแบบที่มนุษย์และโปรแกรมทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำมาซึ่งการค้นพบค่าระดับมาตรฐานของรสชาติเค็มและหวานที่เกิดจากการเรียนรู้และประมวลผลของ AI ผ่าน Data-base หรือชุดข้อมูลของรสชาติอาหารที่ผู้วิจัยสำรวจและเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากการอ้างอิงมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาที่ผ่านการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การอาหารและนักโภชนาการ เพื่อให้ได้เครื่องตรวจวัดระดับรสชาติอาหารที่สามารถตรวจสอบระดับค่าความเค็มและความหวานของอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและมาตรฐานของรสชาติอาหารที่ผู้รับประทานควรได้รับอย่างแม่นยำ เพื่อลดอัตราการเกิดและการกำเริบโรคจำพวกเบาหวานและความดัน ลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน รวมถึงการนำไปคิดค้นอาหารสำหรับผู้ป่วยเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและรสชาติที่ดีต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย และยังทำให้สุขภาพร่างกายเเข็งเเรงขึ้นสำหรับคนทั่วไปอีกด้วย