การศึกษาประสิทธิภาพของสารสีที่สกัดจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อเเดง ต่อการย้อมสีโครโมโซมพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีนา จำเนียร, อัยมี่ เปาะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาลักษณะและโครงสร้างของโครโมโซมพืชสามารถศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งนิวเคลียสเซลล์พืชมีลักษณะใสเเละมองเห็นไม่ชัดเจน จำเป็นต้องมีย้อมสีโครโมโซมก่อนนำไปทดลอง โดยทั่วไปการย้อมสีโครโมโซม นิยมใช้สีสังเคราะห์จากสารเคมี มีความอันตรายต่อผู้เตรียมสารเเละผู้ใช้สาร ดังนั้นการใช้สารสีที่สกัดจากธรรมชาติสามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการย้อมติดสีโครโมโซมพืชของสารสีที่สกัดจากเเก้วมังกรพันธ์เนื้อเเดง โดยใช้ทำละลายที่ 2 ชนิดคือ กรดอะซิติก และเอทานอล ที่ระดับความเข้มข้น 30% 45% และ 60% ในอัตราส่วน 1:1 ของปริมาณตัวทำละลาย(มิลลิลิตร) ต่อ น้ำหนัก(กรัม) และปรับค่าความเป็นกรดเบสตั้งแต่ 1-7 โดยนำสีสกัดที่ได้ย้อมรากพลับพลึงด้วยวิธี squash technique