การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข้าวเหนียวดำหมอ 37 สำหรับใช้ในการย้อมสีโครโมโซมพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัรฮานา บูแวยูโซะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสกัดสีจากธรรมชาติแทนการใช้สีที่สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อีกทั้งยังมีราคาแพง รวมถึงการศึกษาหาอัตราส่วนของพืชต่อตัวทำละลายและชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อการสกัดสารสีจากข้าวเหนียวดำหมอ 37 มากที่สุด ซึ่งสารสีที่สกัดออกมาได้คือ สารแอนโทไซยานินที่มีความสามารถในการย้อมติดโครโมโซม ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เป็นรงควัตถุที่สามารถละลายน้ำได้และสีของแอนโทไซยานินนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะกรด - ด่าง