การศึกษาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรโดยใช้ซากอ้อยและฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นุรอัฟฟานี ดือราซอ, หมัดอัซฮา อินนูยูซี, นูรฟาดีลา บือราเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิลฮาม สือรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตพลาสติกชีวภาพของเส้นใยธรรมชาติจากชีวมวลสำหรับใช้ทดแทนพอลิเมอร์สังเคราะห์ ศึกษาการเตรียมพลาสติกชีวภาพของเซลลูโลสจากซากอ้อยและฟางข้าวและปริมาณใช้ไคโตซานในการปรับความเข้ากันได้ของพอลิแลคติกแอซิด(PLA)กับเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช(TPS) ศึกษาผลของการใช้เส้นใยจากซากอ้อยและฟางข้าวคือเส้นใยเซลลูโลสดิบ(Digested rice straw fiber : DRF) และเส้นใยเซลลูโลสฟอกสี(Bleached rice straw fiber : BRF)ผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม เส้นใยฟางข้าวร้อยละ25 เส้นใยจากซากอ้อยร้อยละ25 ไคโตซานร้อยละ25 และกลีเซอรอลร้อยละ25 โดยน้ำหนักจากปริมาณของของแข็งทั้งหมด แล้วนำมาเทขึ้นรูปแบบแผ่นที่อุณหภูมิห้องและอบแห้งเป็นแผ่นพลาสติกชีวภาพ จากนั้นนำไปศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นพลาสติกชีวภาพด้วยเทคนิคการวัดความต้านทาน ลักษณะโครงผลึก ความสเถียร ทางความร้อน และลักษณะพื้นผิว รวมไปถึงความสามารถในการย่อยสลายของแผ่นพลาสติกชีวภาพ(จันทิมา ชั่งสิริพร, พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า และ นิรณา ชัยฤกษ์, 2566)