การศึกษาปัจจัยการเคลื่อนที่ของสารส้มที่มีผลต่อการตกตะกอนของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติมา ถิรพาณิชย์กุล, นิสริน ฤทธิ์รักษา, อภิสรา เก่ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพล มณีพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการแกว่งสารส้มในน้ำที่มีความขุ่นให้ใสสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาหาค่าต่างๆที่มีผลต่อการตกตะกอนได้เหมาะสมที่สุด