เครื่องวัดปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตางศุ์ เรืองญา, นันทิกาญจน์ สุขขวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบเครื่องวัดปริมาณคอเลสเตอรอล โดยเครื่องวัดปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์นี้ มีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ตัวเครื่องมือวัด และ 2. หน้าจอแสดงค่าปริมาณคอเลสเตอรอล โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คือ สารแต่ละชนิดจะดูดกลืนรังสีในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันและปริมาณการดูดกลืนรังสีก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสารนั้น การดูดกลืนแสงของสารต่างๆเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสาร จึงสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ และได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. เพื่อศึกษาหาวิธีการคำนวณหาค่าปริมาณคอลเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์

  2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและข้อจำกัดของเครื่องวัดปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์

    ผลการศึกษา พบว่า การคำนวณหาปริมาณคอลเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์คำนวณจากปริมาณแสงที่ส่องผ่านบริเวณเนื้อสัตว์ หรือส่องผ่านคอลเลสเตอรอล เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อวงจรกับจอแสดงผล และจากการทดสอบเครื่องวัดปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์ เทียบกับค่าคอเลสเตอรอลที่ได้จากการทดลองอื่น ได้ค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน อาจคลาดเคลื่อนบ้าง จากการวัดบริเวณส่วนของร่างกายบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเนื้อสัตว์ แล้วนำไปคำนวณเป็นค่าของคอลเลสเตอรอลในเนื้อทั้งหมด ส่วนข้อจำกัดของเครื่องวัดปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์นี้ คือ ไม่สามารถวัดในบริเวณที่หนากว่าแสงจะไปถึงได้