เครื่องมือสื่อสารฉุกเฉินด้วยรหัสมอร์ส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถกร แซ่ชั่ง, อารดา ไชยสาลี, ลักษิกา ชูลีรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รติธรณ ใจห้าว, นิพัท ขันไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องมือสื่อสารฉุกเฉินด้วยรหัสมอร์ส เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งโครงงานนี้เกิดขึ้นจากความสงสัยของคณะผู้จัดทำเกี่ยวกับรหัสมอร์สและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องรหัสมอร์สและนำความรู้ที่ได้มาประดิษฐ์เครื่องมือฉุกเฉินด้วยรหัสมอร์สเพื่อใช้ในยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถติดต่อใครได้ หลักการทำงานของเครื่องตัวนี้เริ่มจากนำเครื่องสื่อสารฉุกเฉินด้วยรหัสมอร์ส ไปติดที่ประตู โดยให้จอ LCD 2 ตัว ติดด้านละของฝั่งประตู เมื่อต้องการจะสื่อสารด้วยเครื่องนี้ให้กดที่ปุ่มกดเป็นจังหวะสั้นยาว(รหัสมอร์ส) ตามรูปแบบตัวอักษรในภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นโปรแกรมในเมนบอร์ดจะแปรผลข้อมูลจากการกดไปเป็นตัวอักษร ซึ่งจะแสดงผลเป็นตัวอักษรโดยผ่านหน้าจอทั้ง 2 จอ