เครื่องสร้างแสงสว่างจากพลังงานลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนนต์ ตระกลพิศิษฐ์, หทัยภัทร ชาติดำ, นันท์นภัส ชินธนวิศิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันที่โลกได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้เทคโนโลยีรุ่นเก่ากลายเป็นขยะอย่างน่าเสียดายทั้งที่สามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย อย่างเช่น พัดลมระบายอากาศของCPUคอมพิวเตอร์นั่นเป็นส่วนประกอบหนึ่งในคอมพิวเตอร์ เพราะว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่เช่น โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์ ทำให้คนเปลี่ยนไปใช้ของพวกนั่นทิ้งคอมพิวเตอร์ และพวกส่วนประกอบที่ยังพอนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้

โครงงานพวกเราเล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงสร้าง เครื่องสร้างแสงสว่างจากพลังงานลม โดยใช้ พัดลมระบายอากาศของCPUคอมพิวเตอร์ ในการเปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงพอที่จะทำให้หลอกไฟไดโอดสว่าง โดยพวกเราศึกษาการผลิตไฟฟ้าของพัดลม และโครงงานที่ดีที่สุดในการรับลมเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด