การหาจำนวนเส้นทางในการเดินในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ถูกตัดบางส่วน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร ริยาพันธ์, พิชามญชุ์ องค์วิมลการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหาสูตรของวิธีในการเดินทางทั้งหมดที่สามารถไปได้ในแต่ละรูปแบบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ สามารถเดินทางไปได้แค่ทิศตะวันตก หรือทิศเหนือเท่านั้น แล้วใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Catalan Numbers,Factorial และความน่าจะเป็น ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ที่จะนำไปสู่ข้อสรุปของโครงงาน