การหาตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการร่อนของลูกยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ คงดี, พัชรพล ตุกวุ่น, อัญชิสา สินชลสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ต้องการศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการร่อนของลูกยาง โดยการหาสมการปีกของลูกยางขนาดมวลของลูกยางรวมทั้งมุมปะทะระหว่างปีกทั้งสองของลูกยางเพื่อหาต้นแบบลูกยางจำลองที่ร่อนอยู่่ในอากาศได้นานที่สุด