ตัวเกลียวประหยัดแก๊ส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤติมา ยอดกิจอุดมยิ่ง, ชญานิษฐ์ แนวน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญรัตน์ จันทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประหยัดแก๊สหุงต้มที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะเน้นไปที่เตาแก๊สแบบKB แต่เตาแบบอื่นก็สามารถนำไปใช้ได้ เพียงแต่จะไม่ประหยัดเท่าเตาKBที่เคยทดลอง