การทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทะเล ด้วยสารสกัดจากมะระขี้นก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัณณิตา คำดี, จิรภัทร ธิโนชัย, ศิรินทิพย์ เหลืองบริสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาน้ำที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดกลุ่มแบคทีเรียเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอ ป่วย และก่อให้เกิดโรคได้ จึงต้องมีการคิดและแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหานั้น คือการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่การใช้ยาปฏิชีวนะในจำนวนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดสารตกค้างในสัตว์ที่จะนำมาใช้ทำเป็นอาหารทะเล ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปเกิดอาการดื้อยาได้ เมื่อมีการใช้ยาในการรักษา

ซึ่งผู้วิจัยจึงจะเลือกใช้สารสกัดจากสมุนไพรจากธรรมชาติแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ สมุนไพรนั้นมีหลากหลายชนิดและมีประโยชน์มาก ซึ่งสมุนไพรที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ มะระขี้นก จากการวิจัยพบว่าสารจากมะระขี้นกมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตจำพวกแบคทีเรีย นอกจากนี้มะระขี้นกสามารถหาได้ง่ายตามธรรมชาติหรือท้องตลาด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอาหารทะเลด้วยสารสกัดจากมะระขี้นก ส่วนขั้นตอนในการทดลองคือ การสกัดสารจากมะระขี้นกโดยจะนำมะระขี้นกอบให้แห้งและนำไปปั่น จากนั้นผสมกับเอทานอล 95% อัตราส่วน 1:2 นำไปเขย่าและระเหยเอทานอลออก จากนั้นนำไปเก็บรักษา ส่วนการทดสอบมีขั้นตอนคือการนำอาหารทะเลมาปั่นและรอให้ตกตะกอนเพื่อเอาของเหลวไปทำการ spread plate แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 ชุด โดยชุดแรกจะเป็นชุบควบคุม ชุดที่สองจะใช่ยาปฏิชีวนะลงไป ชุดที่สามจะใส่สารสกัดจากมะระขี้นกในปริมาณ 0.01 ml โดยการประเมินผลเราจะใช้วิธีการนับโคโลนี