การทำกระดาษกันน้ำจากใบเตย และเยื่อกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตพล ไชยเจริญ, ปรัชญพงศ์ ส่องสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระดาษเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มนุษย์รู้จักผลิตและใช้มาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อกว่า 5 พันปีมาแล้ว ชนชาติจีนเป็นชนชาติแรกที่รู้จักวิธีทำกระดาษ โดยใช้วัสดุฟางข้าว เศษผ้าขี้ริ้ว แหอวนที่ขาดๆและเปลือกไม้บางชนิด เช่น เปลือกต้นหม่อน เป็นวัตถุดิบ การทำกระดาษในยุคต้นๆ ทำด้วยมือทั้งสิ้น การทำกระดาษในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธี คือ การทำด้วยมือวิธีหนึ่ง และการทำด้วยเครื่องจักรอีกวิธีหนึ่ง การทำกระดาษด้วยมือนั้นมีโอกาสที่จะนำเอาวัตถุดิบชนิดต่างๆ มาทำเป็นกระดาษได้อย่างกว้างขวางกว่าการทำกระดาษด้วยเครื่องจักร เพราะการทำกระดาษด้วยเครื่องจักรต้องลงทุนมาก และเครื่องจักรที่ได้ออกแบบมาสำหรับวัตถุดิบชนิดใดแล้ว หากเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบชนิดอื่น ก็จะต้องมีการแกไขปรับปรุงเครื่องจักรเป็นการใหญ่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองมาก เพราะฉะนั้นโรงงานกระดาษทั่วๆไปจึงใช้วัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุดิบบ่อยๆ แต่ในด้านการทำกระดาษด้วยมือนั้น สามารถที่จะนำเอาวัตถุดิบชนิดต่างๆ มาใช้ทำกระดาษโดยไม่จำกัด ขอเพียงว่าวัตถุดิบนั้นๆ มีคุณสมบัติในการทำเป็นเยื่อกระดาษได้ดี และเหมาะสมกับการทำด้วยมือ ส่วนในด้านกรรมวิธีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามชนิดของวัตถุดิบ ฉะนั้นจึงปรากฏว่าการทำกระดาษด้วยมือได้มีการศึกษาและค้นคว้าเรื่องวัตถุดิบกันอยู่ตลอดเวลา วัตถุดิบที่ใช้ผลิตกระดาษที่ทำด้วยมือในปัจจุบันที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ คือ เปลือกของตนสาที่ใช้ทำกระดาษสาเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากมาย เช่น ทำดอกไม้ ประดิษฐ์กระดาษ ทำร่ม ว่าว กระดาษแบบเสื้อ พัด กระดาษห่อของขวัญ กระดาษลอกลายฝาผนัง นามบัตร จากสภาวะความต้องการกระดาษสาในรูปแบบต่างๆ ที่มากขึ้น จึงทำให้วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทำกระดาษสา คือ เปลือกของต้นสาขาดแคลนอย่างมาก เพราะต้นสาในธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการศึกษาและค้นคว้าเรื่องวัตถุดิบเพื่อใช้ทดแทนเปลือกของต้นสา เช่น กระดาษที่ทำจากเส้นใยปอชนิดต่างๆ กระดาษที่ทำจาก เปลือกของต้นหม่อน รวมทั้งกระดาษที่ทำจากเปลือกข่อยด้วย ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเมื่อนำมาทำเป็นกระดาษที่ทำด้วยมือจะมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกับกระดาษสา แต่ราคาต้นทุนในการผลิตสูงกว่ากระดาษสา ฉะนั้นในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้จึงยังทำเป็นการค้าไม่ได้ คณะผู้ทำโครงงานนี้จึงคิดว่าน่าจะมีการศึกษาถึงพืชชนิดอื่นที่สามารถจะนำมาใช้ เป็นวัตถุดิบแทนเปลือกต้นสาอีก โดยเฉพาะใบเตย และต้นกล้วยซึ่งเป็นพืชที่มีการปลูกกันทั่วไป หาได้ง่ายและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมายอยู่แล้ว ในส่วนของใบเตย และต้นกล้วยที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษที่ทำด้วยมือได้และถ้าสามารถศึกษา จนนำต้นกล้วยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษที่ทำด้วยมือได้ก็จะทำให้การผลิตกระดาษที่ทำด้วยมือขยายขอบเขตการผลิต กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาวิธีทำ การศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตกระดาษที่ทำด้วยมือ