การตรวจหาเชื้อ E.coli จากตู้น้ำกด โดยใช้อนุภาคคาร์บอนนาโนดอท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา จันทร์หล้า, นันทรัตน์ วังช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์