การทดสอบการดูดซับโลหะหนักของเซลลูโลสจากทะลายปาล์มและต้นคูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก พลอินทร์, กันตินันท์ ไทรงาม, เกษราภรณ์ รักษ์นุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณริศรา อรรฆยมาศ, จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสกัดเซลลูโลสจากทะลายปาล์ม และต้นคูน มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์เซลลูโลสจากทะลายปาล์มและต้นคูนและปรับปรุงคุณภาพของเซลลูโลส (2)เพื่อศึกษาการหาปริมาณเซลลูโลส ลักษณะของเซลลูโลส และคุณสมบัติของเซลลูโลสจากทะลายปาล์มและต้นคูนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ(3)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลสจากทะลายปาล์มและต้นคูนในการดูดซับโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง(Cu) โครเมียม(Cr) และเหล็ก(Fe)(4)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับของเส้นใยเซลลูโลสจากทะลายปาล์มและต้นคูนในการดูดซับโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง(Cu) โครเมียม(Cr) และเหล็ก(Fe) โดยมีวิธีการทดลอง ดังนี้ นำทะลายปาล์มและต้นคูนมาสกัดเซลลูโลสโดยวิธีที่ไม่ปรับปรุงคุณภาพทางเคมีและปรับปรุงคุณภาพทางเคมี จากนั้นนำเซลลูโลสที่สกัดได้จากทะลายปาล์มและต้นคูนวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของเซลลูโลส ดูลักษณะของเส้นใย และนำเซลลูโลสไปทดสอบการดูดซับโลหะหนัก จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-vis spectrophotometer เพื่อดูการดูดซับของเซลลูโลสแต่ละชนิด พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักและทำการบันทึกผลการทดลอง