การดูดซับเหล็กและทองแดงที่ปนเปื้อนน้ำโดยมีทางปาล์มเป็นวัสดุดูดซับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายลัทธพล อึ่งทอง, ซอลิหะฮ์ หยังหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ, จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก ทางปาล์มจะมีเส้นใยเซลลูโลสสูง

งานวิจัยนี้มีความประสงค์ที่จะนำทางปาล์มซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเหล็กและทองแดงที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยการศึกษาการเตรียมเซลลูโลสจากทางปาล์มเพื่อใช้ดูดซับเหล็ก (II) และทองแดง (II) ไอออนโดยใช้ทางปาล์มที่ไม่ได้ปรับสภาพทางเคมี (HL) และที่ปรับสภาพจากเคมี (MHL) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 20% และสารละลายไฮโดรคลอริก 1 M และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับเหล็กและทองแดง ได้แก่ ขนาดของอนุภาคของวัสดุดูดซับ ระยะเวลาในการดูดซับ พีเอชที่เหมาะสมในการดูดซับเหล็ก(II) และทองแดง (II) ไอออน และนำสภาวะที่เหมาะสมจากงานวิจัยมาศึกษาหาความสามารถสูงสุดในการดูดซับเหล็กและทองแดงด้วยวิธีแบบถังแช่และแบบต่อเนื่อง