ถังขยะติดเชื้อในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิศา ศิริล้น, ณัฐพร เติมดำรงพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์, วรรษมน ตังอ่วม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถังขยะติดเชื้อในครัวเรือน สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ antigen test kit เป็นต้น ที่ถูกทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ โดยตัวถังภายนอกทำจากลังกระดาษที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีน้ำหนักเบา แต่สามารถป้องกันหรือปิดได้มิดชิด เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงถังขยะนี้ได้ง่าย นำไปใช้ได้จริง และมีกลไกการเปิดปิดด้วยระบบเหยียบเพื่อลดการสัมผัส กลไกการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในถุงขยะก่อนส่งต่อให้กับระบบการจัดการขยะของภาครัฐ ระบบการรัดถุงกึ่งอัตโนมัติ ไร้การสัมผัส ก่อนการเปิดฝาถังออกเพื่อนำถุงขยะด้านในออกเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกลไกต่าง ๆ คือ 1. ทดสอบระบบเปิดปิดฝาถัง ด้วยการเหยียบเปิดปิด จำนวน 50 ครั้ง 2. ทดสอบระบบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้วยการทดลองกดปั๊มลงที่ถัง Spring 2L Pressure Sprayer แล้วกดฉีดน้ำยาฟอกขาวลงในตัวถัง จำนวน 50 ครั้ง 3. ทดสอบระบบการรัดถุง ด้วยการทดลองดึงเชือกให้รัดถุง จำนวน 50 ครั้ง 4. ทดสอบระบบการเปลี่ยนถุงใหม่ ด้วยการดึงถุงขยะเก่าอออกแล้วให้ถุงใหม่เคลื่อนที่ขึ้นมาแทนที่ จำนวน 50 ครั้ง 5. ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ทำการ swap เชื้อแบคทีเรียจากจานเพาะเชื้อลงบนแผ่นสไลด์ และใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อสังเกตรูปร่างและลักษณะชนิดของแบคทีเรีย จากนั้นนำข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพทั้งหมดไปปรับปรุง พัฒนา ชิ้นงานต้นแบบ และนำไปทดลองใช้จริงในกลุ่มตัวอย่าง โดยถังขยะติดเชื้อในครัวเรือนนี้จะเข้าไปช่วยเพิ่มแนวปฏิบัติของคนทั่วไปให้รู้จักวิธีการแยกทิ้งขยะติดเชื้อมากขึ้น คนในชุมชนแยกทิ้งขยะติดเชื้อได้อย่างถูกวิธี และลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อไปสู่บุคคลอื่น ระบบการจัดการขยะในส่วนกลางของชุมชนมีคุณภาพ มาตรฐานมากขึ้น มีราคาถูก เข้าถึงง่าย ใช้วัสดุที่มีอยู่ทั่วไป