ถุงพลาสติกชีวภาพจากเปลือกหน่อกะลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวนัตถ์ หอมผกา, มณีรัตน์ อรัญญิก, ฌาณิศา สนเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์, วรรษมน ตังอ่วม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานถุงพลาสติกชีวภาพจากเปลือกหน่อกะลามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของเซลลูโลสในเปลือกหน่อกะลา ศึกษาปริมาณและสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากเปลือกหน่อกะลา พัฒนาถุงพลาสติกชีวภาพจากเปลือกหน่อกะลา และศึกษาสมบัติทางกายภาพและการย่อยสลายของถุงพลาสติกชีวภาพจากเปลือกหน่อกะลา เพื่อนำถุงพลาสติกชีวภาพมาใช้งานควบคู่กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดขยะพลาสติก จากการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกหน่อกะลา คือ ใช้สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 20% w/v โดยมีร้อยละของเซลลูโลส คือ 41.2% จากนั้นนำเซลลูโลสที่ได้ไปสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกหน่อกะลา (CMCn) จากนั้นนำ CMCn ไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มชีวภาพสูตรต่าง ๆ และศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม เช่น ความหนา ความหนาแน่น การซึมผ่านของไอน้ำ การทดสอบแรงดึง เพื่อหาฟิล์มที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เหมาะสมในการขึ้นรูปถุงพลาสติก เมื่อขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติก ขนาด 12x8 cm เรียบร้อย จะนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพในการรักษารูปทรง ความหนา ความหนาแน่น การซึมผ่านของไอน้ำ การทดสอบแรงดึง และความแข็งแรงของรอยตะเข็บ และทดสอบสมบัติการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยการนำถุงไปฝังดินเพื่อทดสอบการเสียสภาพ หรือการแตกหักของแผ่นฟิล์ม และไม่ทิ้งสารตกค้าง สามารถย่อยสลายได้ในเวลาที่สั้นลง