แผนปิดแผลเฮมิเซลลูโลสจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญจนิศา ศรีสินสันติกุล, กนกรดา ภูฆะมา, กัญญาณัฐ กลิ่นหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง แผนปิดแผลเฮมิเซลลูโลสจากชานอ้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสารสกัดจากวัสดุทางธรรมชาติที่ช่วยลดอาการอักเสบของบาดแผลและเพื่อทดสอบสารที่ใช้ในการยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรียStaphylococcus aureus โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ 1.ศึกษาสารที่ต้องใช้ คุณสมบัติของสาร 2.ตรวจสอบสาร ตรวจสอบและยืนยันโครงสร้างของสาร 3.ทดสอบสารและขึ้นรูปแผ่นปิดแผล 4.สรุปและอภิปรายผล