การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของสารแทนนินในใบหูกวางที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณา สมนึกตน, วนัชพร มีงามดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของสารแทนนินในใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) ที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งการเลี้ยงปลาในกระชังส่งผลให้ปริมาณคุณภาพของน้ำลดลงและปริมาณสัตว์น้ำต่าง ๆ ในแม่น้ำ มีสิ่งขับถ่ายของส่วนที่ปลาไม่ย่อยในรูปมูล และของเหลว ซึ่งของเสียเหล่านี้เมื่อมีปริมาณมากจะตกสู่พื้นท้องน้ำ และสะสมจนเกินความสามารถของแหล่งน้ำที่จะบำบัดตามธรรมชาติได้ในเวลาที่จำกัด ย่อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษขึ้นในน้ำและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนอาจเกิดภาวะออกชิเจนไม่เพียงพอ ทำให้สัตว์น้ำตายและเกิดน้ำเน่าเสีย ด้วยเหตุนี้ส่งผลต่อการทำการประมงหลักของคนในพื้นที่ชุมชน คณะผู้พัฒนาจึงต้องการที่จะพัฒนาสารที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาในกระชัง ที่ได้จากสารสกัดจากใบหูกวาง ซึ่งมีคุณภาพ มีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการการสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางแห้งที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา เพื่อพัฒนาหาสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการออกฤทธิ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำ