วัสดุคอมโพสิตระหว่างแป้งมันเทศกับนาโนไคโตซานที่เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์พัทธ์ พรหมป้อง, สุภมาศ เกิดผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง วัสดุคอมโพสิตระหว่างแป้งมันเทศกับนาโนไคโตซานที่เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเเป้งมันเทศและนาโนไคโตซานที่เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส และนำมาทดสอบทางกายภาพด้วยเทคนิคScanning Electron Microscopy (SEM) ทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยเทคนิค Tensile testing(TGA) ทดสอบอัตราการซึมผ่านไอน้ำของวัสดุคอมโพสิตด้วยซิลิกา และทดสอบความชอบน้ำของวัสดุคอมโพสิตจากการคำนวณน้ำหนักเปรียบเทียบของชิ้นงานก่อนและหลังแช่น้ำ