วงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จาระวี เดชภูมี, ศิริกมล ระดาฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉรา วันฤกษ์, พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากับความยาวรัศมีของวงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า โดยการศึกษาในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าไปจนถึงในรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เพื่อหาสูตรที่มีความสัมพันธ์ในการคำนวณหาพื้นที่และความยาวเส้นรอบวงของวงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ซึ่งใช้การพิสูจน์แบบอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และโปรแกรม The geometer's skechpad เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่ได้