การศึกษาอัตราการงอกและความสูงต้นอ่อนของต้นผักกูดโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤภร บุญศิริ, นุรฮาดายู สาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสูตรน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่ออัตราการงอกและความสูงต้นอ่อนของต้นผักกูดและเพื่อหาความเข้มข้นที่ เหมาะสมของสูตรน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่ออัตราการงอกและความสูงต้นอ่อนของต้นผักกูด ดำเนินการทดลองโดย ศึกษาสูตรน้ำหมักชีวภาพทั้งหมด 6 สูตร มีส่วนประกอบและอัตราส่วนดังนี้สูตรที่้ 1 ( มะละกอ กล้วย ฟักทอง)+ (น้ำ มะพร้าว) + (น้ำตาลทรายเเดง)อัตราส่วน 3 : 5 : 2 สูตรที่2( มะละกอ กล้วย ฟักทอง)+ (น้ำเปล่า) + (น้ำตาลทรายเเดง) อัตราส่วน 3 : 5 : 2 สูตรที่ 3 (เนื้อมะพร้าว) + (น้ำมะพร้าว) + (น้ำตาลทรายเเดง) อัตราส่วน 3 : 5 : 2 สูตรที่ 4 (เนื้อมะพร้าว) + (น้ำเปล่า) + (น้ำตาลทรายเเดง) อัตราส่วน 3 : 5 : 2 สูตรที่ 5(คะน้า ผักหวาน ตำลึง)+(น้ำมะพร้าว) + (น้ำตาลทรายเเดง) อัตราส่วน 3 : 5 : 2 สูตรที่ 6(คะน้า ผักหวาน ตำลึง)+ (น้ำเปล่า) + (น้ำตาลทรายเเดง) อัตราส่วน 3 : 5 : 2โดยนำน้ำหมักชีวภาพแต่ละสูตรมาทำการเจือจางให้มีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ แล้วมารดต้นผักกูดที่มีอายุ 30 วัน จากนั้นทำการศึกษาอัตราการงอกและความสูงต้นอ่อนของต้นผักกูด เป็นเวลา 60 วัน

ผลการทดลองพบว่าน้ำหมักสูตรที่ 3 ให้อัตราการงอกและความสูงต้นอ่อนของต้นผักกูด สูงที่สุดในเวลา 60 วันแล้วนำมาศึกษาหาความเข้มข้นของมักชีวภาพสูตรที่ 3 ต่ออัตราการงอกและความสูงต้นอ่อนของต้นผักกูด เป็นเวลา 60 วัน โดยศึกษาความเข้มข้นของน้ำหมักชีวภาพที่ 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 เปอร์เซ็นต์ พบว่าอัตราการงอกต้นอ่อนของต้นผักกูดได้ดีที่สุดในสูตรน้ำหมักชีวภาพมีความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์และสูตรน้ำหมักชีวภาพมี ความเข้มข้น 3.0เปอร์เซ็นต์มีอัตราการงอกต้นอ่อนของต้นผักกูดต่ำสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพความเป็นกรดของน้ำหมักชีวภาพที่มีความเข้มข้นมาก อาจไปยับยั้งการงอกต้นอ่อนของต้นผักกูด และน้ำหมักชีวภาพมีความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ทำให้ได้ความสูงต้นอ่อนของต้นผักกูดที่อายุ 7 วัน มากที่สุด แต่เนื่องจากความสูงของต้นผักกูดที่ใช้น้ำหมักชีวภาพมีความเข้มข้น1.5 เปอร์เซ็นต์ มีความสูงน้อยกว่าน้ำหมักชีวภาพมีความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกัน 1.28 เซนติเมตรเท่านั้น จึงไม่แตกต่างกันมากนักทำให้สามารถสรุปได้ว่า น้ำหมักชีวภาพสูตรที่ 3 ที่มีความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์เหมาะสมที่สุดในการนำไปรดต้นผักกูด