การศึกษาสมบัติของฝ้าเพดานจากยิปซัมผสมขี้เลื่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันณัฏฐชา อีซอ, นดา ภู่เงิน, แพรวา บุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิบบือราเฮง อูเซ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสมบัติของฝ้าเพดานจากยิปซัมผสมขี้เลื่อยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตฝ้าเพดานกันความร้อนและเสียงจากยิปซัมผสมขี้เลื่อย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและเสียงของฝ้าเพดานจากยิปซัมผสมขี้เลื่อยในอัตราส่วนที่ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแรงอัดของฝ้าเพดานที่สามารถต้านได้ เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเผาไหม้ของแผ่นฝ้าเพดานที่ผลิตได้ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำของแผ่นฝ้าเพดานที่ผลิตได้ ผลการทดลองพบว่า สามารถนำมาผลิตเป็นฝ้าเพดานได้ เนื่องจากฝ้าเพดานที่ผลิตได้ สามารถยึดเกาะกันแน่นขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ ผิวสัมผัสเรียบและน้ำหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและเสียงของฝ้าเพดานจากยิปซัมผสมขี้เลื่อย ได้อัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ น้ำ:ยิปซัม:ขี้เลื่อย เป็น 10:8:3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของผลต่างของอุณหภูมิต่างกันและค่าเฉลี่ยของผลต่างความเข้มเสียงต่างกัน เป็น 10.56 องศาเซลเซียส และ 10.02 เดซิเบล ตามลำดับ เมื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแรงอัดในอัตราส่วนน้ำต่อยิปซัมต่อขี้เลื่อยพบว่าได้อัตราส่วนที่ดีที่สุด คือน้ำ:ยิปซัม:ขี้เลื่อย เป็น 10:8:3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 556.7 นิวตัน และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเผาไหม้และการดูดซับน้ำของแผ่นฝ้าเพดานที่ผลิตได้ ได้อัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ น้ำ:ยิปซัม:ขี้เลื่อย เป็น 10:10:0 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเผาไหม้ และมีค่าเฉลี่ยของการดูดซับน้ำ เป็น 0.53x10^-3 cm/s และ 53.91 % ตามลำดับ และฝ้าเพดานจากยิปซัมผสมขี้เลื่อยมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานยิปซัมผสมขี้เลื่อยให้มีสมบัติการป้องกันความร้อน การป้องกันเสียง การต้านแรงอัด การดูดซับน้ำและการเกิดการเผาไหม้ที่ดีได้ต่อไป