การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์และเวลาที่เหมาะสมในการรักษาสภาพของปูนิ่มหลังการลอกคราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา ลิ้มพิพัฒนวงศ์, ญาณิศา ธงไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์และเวลาที่เหมาะสมในการรักษาสภาพของปูนิ่มหลังการลอกคราบ โดยศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์และระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่ปูนิ่มก่อนนำไปแช่แข็งเพื่อขนส่งที่สามารถรักษาปูนิ่มให้คงสภาพเดิมได้มากที่สุด ทำการศึกษาโดยนำปูนิ่มแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ที่มีปริมาณความเข้มข้นแตกต่างกันและเมื่อได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม นำความเข้มข้นดังกล่าวมาศึกษาต่อโดยศึกษาระยะเวลาในการแช่ปูนิ่มในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่สามารถรักษาสภาพปูนิ่มให้คงเดิมมากที่สุด