การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและระยะเวลาในการกำจัดแคลเซียมในเกล็ดปลากะพงขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราเทพ พลับอ่อน, ธีธัช ทองคำแท้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก และระยะเวลาในการกำจัดแคลเซียมในเกล็ดปลากะพงขาว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้เกล็ดปลากะพงขาวมาทำการทดลอง ทำการทดลองโดยการนำเกล็ดปลากะพงขาว 20 กรัมล้างเกล็ดปลาด้วยน้ำกลั่น นำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วนำไปชั่งเพื่อหาน้ำหนักแห้ง มีการวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายในการกำจัดแคลเซียม โดยมีสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเริ่มต้นเข้มข้น 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 N วัดค่า pH ของสารละลายก่อนการกำจัดแคลเซียม

แช่เกล็ดปลากะพงขาวที่ผ่านการอบแห้ง 15 กรัมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแต่ละความเข้มข้นโดยมีอัตราส่วนเกล็ดปลาต่อสารละลายกรดเป็น 1:6 (w/v) เป็นเวลา 2, 4, 6, 8 ชั่วโมง ในแต่ละความเข้มข้น แช่เกล็ดปลากะพงขาวในสารกรดอะซิติก 1.5 M ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 โดยจะนำสารที่ติดอยู่บนกระดาษกรองไปวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนที่ 2 วัดค่า pH หลังจากการกำจัดแคลเซียม ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า (AOAC, 2000) โดยนำสารที่ติดอยู่บนกระดาษกรองจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า (AOAC, 2000)