การศึกษาประสิทธิภาพการเพิ่มคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่สีเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตร​า​ภรณ์​ นิติภัก​ดิ์​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ประสบกับปัญหาฝุ่นละอองในอากาศหนาแน่นเกินค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ค่า AQI (air quality index) สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกยาวนานหลายสัปปดาห์ สาเหตุเนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ (มีภูเขาล้อมรอบ) ทำให้การไหลเวียนของกระแสอากาศไม่เอื้อต่อการพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ ประกอบกับในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนประชากรมากถึง ประมาณ 1.764ล้านคน ในปี2562 ตามข้อมูลของกรมการปกครอง จึงมีการขยายเขตเมือง และตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตเมืองเพื่อสร้างถนน อีกทั้งการจราจรที่หนาแน่น ทำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กจากกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากนี้ในช่วงเดือนพฤษจิกายน จนถึงมีนาคมจะเป็นช่วงการเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในฤดูการใหม่ของภาคการเกษตร ซึ่งนิยมใช้วิธีการเผาเนื่องจากง่ายและประหยัด ด้วยสาเหตุที่กล่าวมานี้ ปัญหาหมอกควันนี้จึงเป็นปัญหาเรื้อรังของจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหมือมายาวนานถึง 12ปีแล้ว หมอกควันพิษเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง และด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เพราะกังวลเกี่ยวกับหมอกควันพิษ จากความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความตื่นตัวในการแก้และป้องกันปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หนึ่งในแนวทางดังกล่าวคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เนื่องจากมีผลการศึกษาพบว่าต้นไม้มีคุณสมบัติอในการกรองฝุ่นในอากาศได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดมลพิษทางอากาศของพื้นที่สีเขียวบริการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดสรรพื้นที่และเลือกชนิดต้นไม้สำหรับพื้นที่สีเขียวบริการต่อไป