การศึกษาประสิทธิภาพการปลูกพืชน้ำน้อยด้วยระบบน้ำหยดอัตโนมัติร่วมกับไบโอชาร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริณดา ทองสันติ, อธิชา ดิษฐฮวด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ผสมผสานวิธีการสองวิธีการเข้าด้วยกัน คือวิธีการทางวิศวกรรม ได้แก่การใช้ระบบควบคุมการจ่ายน้ำด้วยเซนเซอร์วัดความชื้น ผ่านวงจรไฟฟ้า โดยทำการบันทึกปริมาณน้ำที่ใช้ในรูปแบบของจำนวนหยด แล้วส่งข้อมูลเข้าทางแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ และวัสดุชีวภาพ ซึ่งคือไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ เป็นวัสดุท่ีอุดมไปด้วยคาร์บอนท่ีมีโครงสร้างเป็นรูพรุนจำนวนมาก จึงช่วยกักเก็บความชื้นและธาตุอาหารภายในดินได้เป็นอย่างดี ผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถลดการใช้น้ำในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทำการวัดประสิทธิภาพของระบบน้ำหยดร่วมกับเซนเซอร์วัดความชื้นและไบโอชาร์โดยการบันทึก ​ 1.อัตราการงอก​

2.อัตราการเจริญเติบโตของพืช โดยบันทึกจาก ความสูง​ของพืช​ ขนาดของใบ

3.​น้ำหนักสดหลังเก็บเกี่ยว เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำในพืชเมื่อลดปริมาณการให้น้ำลง โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ เพื่อหาวิธีการที่สามารถปลูกพืชโดยใช้ปริมาณน้ำที่น้อยลง และพืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติ