การศึกษาประสิทธิภาพของ Ruellia tuberosa สำหรับการสมานแผลในหลอดทดลอง และการเร่งการเจริญของ keratinocyte เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเร่งการสมานแผลติดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณ์ภัสสร เกตตะพันธุ์, สุประวีณ์ สิทธิญาณณคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นัดดา สุธรรมมิกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันของเรามีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดบาดแผลซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากผลการวิจัยพบว่าแบคทีเรียที่พบบริเวณบาดแผล ได้แก่ Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes และ Pseudomonas aeruginosa แม้ว่าทางการแพทย์จะมีวิธีรักษาหลายวิธี แต่วิธีการดังกล่าวต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่สูงตามลักษณะอาการ กระทั่งยาเร่งการรักษาบาดแผลส่วนใหญ่ก็ยังนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ทางคณะผู้จัดทำ จึงทำการค้นคว้าและพบสารสำคัญคือ ลูทีโอลิน ในเมล็ดและใบต้อยติ่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสมานแผลและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่มักพบบริเวณแผล จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa พบว่าสารสกัดจากเมล็ดต้อยติ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง clear zone 27 ± 2.34 mm สารสกัดจากใบต้อยติ่ง 25 ± 1.75 mm และยาปฏิชีวนะ 26 ± 0.17 mm เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน สารสกัดจากเมล็ดต้อยติ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนผลจากการทดสอบประสิทธิภาพในสมานแผลโดยการเร่งการเจริญเติบโตของ keratinocytes และ fibroblasts พบว่าสารสกัดที่ความเข้มข้น 50 μg/ml มีประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโตของ keratinocytes และ fibroblasts มากที่สุด