สเปรย์สมุนไพรไล่มดจากข่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี สมุทรเขตร์, เพ็ญนภา คำเงิน, ณัฐพงศ์ โตสุนัน โตสุนัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญกร กิตติจริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานสเปรย์สมุนไพรไล่มดจากข่าเป็นโครงงานที่คิดค้นเพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและออกแบบการวิธีการทำทำสเปรย์สมุนไพรไล่มดจากข่าให้เกิดประโยชน์ สามารถบอกขั้นตอนการทำสเปรย์สมุนไพรไล่มดจากข่า นำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้ตามความสนใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน โครงงานชิ้นนี้ จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ สรุปผลการศึกษา

การทำโครงงานสเปรย์สมุนไพรไล่มดจากข่าครั้งนี้ ทำให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลและปฏิบัติเป็นรูปเล่มโครงงานและทำเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ปลอดสารพิษและนำมาใช้ประโยชน์ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และนอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาวิธีการทำ และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทำให้ได้สเปรย์สมุนไพรไล่มดจากข่า มาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกับชีวิตประจำวันของเรา