อุณหภูมิน้ำของที่อยู่ตัวอ่อนของแมลงปอต่อการสร้างเม็ดสีและพฤติกรรมในการจับคู่เพื่อการออกแบบแหล่งเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัดธิดา อินโน, ปราญไปรยา ราบรื่น, สาริศา จันทร์ตุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว, เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงปอเป็นนักล่าศัตรูพืชมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ แต่ในปัจจุบันอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบให้จำนวนประชากรของแมลงปอลดลงอย่างมาก เนื่องจากปีกของแมลงปอมีความอ่อนไวต่ออุณหภูมิสีปีกแมลงปอจึงจะลดความเข้มของสีลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สีซีดจางไม่ดึงดูดต่อการผสมพันธ์ุกลายเป็นปัญหาในการดำรงอยู่ของแมลงปอ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิน้ำของที่อยู่ตัวอ่อนของแมลงปอต่อการสร้างเม็ดสีและพฤติกรรมในการจับคู่เพื่อการออกแบบแหล่งเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง ดังนี้

การทดลอง 1 ศึกษาผลของอุณหภูมิน้ำของที่อยู่ตัวอ่อนของแมลงปอต่อการสร้างเม็ดสีและพฤติกรรมในการจับคู่ โดย ทำการการเลี้ยงตัวอ่อนแมลงปอที่มีอายุ 1 สัปดาห์ขนาด 1.5 เซนติเมตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มการทดลองกลุ่มละ 50 ตัว เลี้ยงในตู้ปลา 4 ตู้ที่มีน้ำอุณหภูมิต่างกันคือ 20, 25, 30 และ 35 องศาเซลเซียส จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการดำรงอยู่ชีวิตและทำการนำตัวอ่อนแมลงปอขึ้นมาวัดขนาดตัวในทุกๆ 3 วันจนตัวอ่อนแมลงปอเกิดการลอกคราบครั้งสุดท้ายกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วจึงทำการวัดสี โดยใช้แอพวัดสีที่ปีกของมลงปอ พบว่าอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นมีผลให้มีการสร้างเม็ดสีของแมลงปอมากขึ้น การทดลองที่ 2 เป็นการพัฒนาแหล่งเพาะเลี้ยงเพื่อให้เหมาะสมต่อการอนุรักษ์แมลงปอ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนานวัฒกรรมที่ใช้ในอนุรักษณ์พันธุ์แมลงปอเพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไป