สเปรย์ยับยั้งแบคทีเรียบนหน้าจอโทรศัพท์จากผักชีฝรั่ง ใบยี่หร่า และขมิ้นชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ บุณยัษเฐียร, ฐิติวัจน์ อังศุกีรติรัตน์, รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดของผักชีฝรั่ง ใบยี่หร่า และขมิ้นชัน กับแอลกอฮอลล์ 90% โดยสเปรย์จากสารสกัดดังกล่าวจะทดสอบในปริมาณอัตราส่วนความเข้มข้นที่ต่างกัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้แอลกอฮอลล์ 90% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ แบคทีเรียบนหน้าจอโทรศัพท์จำนวน 30 เครื่อง โดยแบ่งเป็นสูตรละ 3 เครื่อง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 1 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ จานเพาะเชื้อ ที่แต่ละจานจะประกอบด้วย NA (Nurtrient Agar) หรือ อาหารเพาะเชื้อที่เจาะรูจานละ 3 รู ไว้สำหรับหยอดสารสกัดตัวอย่างที่ต้องการทดสอบประสิทธิภาพ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงในจานเพาะเชื้อ วิเคราะห์ข้อมูลจากการคำนวณพื้นที่ Clear zone หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรียของสารสกัดผักชีฝรั่ง ใบยี่หร่า และขมิ้นชันในสูตร 2 : 2 : 1 ดีที่สุดจากการคำนวณหาค่าเฉลี่ย Clear zone ที่มีค่ามากที่สุด____สูงกว่าสูตรอื่น ๆ และชุดควบคุม