สีอะคริลิคจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฏรดา วันดาว, ชนิตรา ชลธาร, นันท์นภัส ทองตะกุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะจัดทำผลิตภัณฑ์สีอะคริลิคโดยใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เพราะสีอะคริลิคมีราคาค่อนข้างสูงและมีสารเคมี สีอะคริลิคที่จะทำนั้นจะลดการใช้สารเคมีและนำสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สีจากดิน สีจากเปลือกผลไม้ หรือสีจากดอกไม้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับสีอะคริลิคที่ขายทั่วไป ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าโดยจะเริ่มทำจากแม่สีเพื่อสามารถนำไปต่อยอดทำสีอื่นๆได้ในอนาคต