อุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินในผู้สูงอายุสำหรับการฝึกเดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา ทรงยศ, ติชิลา ศุภพฤกษ์, ก้องกิดากร สูยะนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินในผู้สูงอายุสำหรับการฝึกเดิน ( Assistive mobility devices for geriatric individuals aimed at walking habilitation ) เป็นโครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมปลายโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าสังคมในปัจจุบนกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุที่จะขึ้นเป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากในประเทศไทย ผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหาสุขภาพ อาทิเช่น ปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่เป็นปัญหาที่พบได้ในประชากรส่วนใหญ่ โดยทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินในผู้สูงอายุสำหรับการฝึกเดิน เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีการก้าวเดินที่สม่ำเสมอและช่วยให้ทำกิจวัตรประจำวันง่ายขึ้น โดยประยุกต์ใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Arduino ร่วมกับ

Ultrasonic sensor, Motor และ Laser Module ในการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถวดระยะก้าวของผู้ใช้และเคลื่อนที่ตามระยะที่ตรวจจับได้พร้อมชี้ระยะ ที่ควรก้าวจากกระบวนการทดสอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินในผู้สูงอายุสำหรับการฝึกเดืนทำให้ได้อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ โดยมีอัตราเร็วเฉลี่ย 10.75 ± 0.02 เซนติเมตรต่อวินาที มีความแม่นยำในการชี้จุดควรก้าว 83.26% ความแม่นยำในการเคลื่อนที่

ของอุปกรณ์ตามระยะก้าว 89.59% และมีความแม่นการส่งเสียงของ Buzzer เมื่อผู้ใช้ล้มที่ 95%