การบันทึกสุขภาพแม่และเด็กโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ (IoT)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภัทร แจ่มประเสริฐ, อภิญญา มูลนันไชย, ธิติ พุฒธาอามาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยณรงค์ ภักศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการการบันทึกสุขภาพแม่และเด็กโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ (IoT) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสารสนเทศการชั่งน้ำหนัก ส่วนสูงของเด็กทารกให้สะดวกและเป็นปัจจุบัน ทำให้เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการและบุคคลกรทางการแพทย์ โดยได้ศึกษาและออกแบบการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปาง โดยการนำเทคโนโลยีด้านระบบสมองกล ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) มาใช้ในการบันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุสามเดือน ลักษณะการทำงานของเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ (IoT) คือการรับค่าน้ำหนักจากเซ็นเซอร์ load cell และรับค่าส่วนสูงจากเซ็นเซอร์ ultrasonic โดยมีส่วนเสริม (NB-IoT) เป็นตัวส่งข้อมูลจากเครื่องชั่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผ่านเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุสามเดือนเพื่อเก็บข้อมูลย้อนหลัง และวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโต