การเพิ่มประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้สารสกัดแทนนิน จาก ใบมันสำปะหลัง เปลือกมังคุด ใบกระถิน และ เปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธนันท์ เผือกศิลา, พชร มกราเจริญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสารแทนนินจากส่วนต่างๆของพืชแล้วนำมาใส่ในพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้นก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพของพลาสติกประเภทพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ และเพื่อที่จะรักษาและถนอมอาหารโดยไม่ต้องใช้สารกันบูดแต่หันไปพึ่งบรรจุภัณฑ์แทน โดยจาการศึกษาสารสกัดแทนนินมีคุณสมบัติที่จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และแทนนินยังสามารถหาได้ในธรรมชาติโดยสามารถสกัดได้จากส่วนต่างๆของพืช และจากการศึกษาทางคณะผู้จัดทำได้เลือกส่วนที่ของพืชที่เหลือใช้ของพืชนั้นได้แก่ ใบมันสำปะหลัง เปลือกมังคุด ใบกระถิน และ เปลือกกล้วย และได้เลือกวัตถุดิบในการทำพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นั้นก็คือมันสำปะหลังเพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับพืชเศรษฐกิจ