การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุทดแทนไม้จากก้านทางมะพร้าวด้วยพอลิฟีนอลและสารแทนนินที่ได้จากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนภัทร บุปผามาลัย, จิราพัทร บุตรจันทร์, ชุตินันท์ ไตรราษฎร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุทดแทนไม้จากก้านทางมะพร้าวด้วยพอลิฟีนอลและสารแทนนินที่ได้จากชานอ้อย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเส้นใยที่สกัดได้จากก้านทางมะพร้าวเพื่อนำมาทำเป็นวัสดุทดแทนไม้และเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้ด้วยพอลิฟีนอลและสารแทนนินที่ได้จากชานอ้อย ให้มีความสามารถในด้านการต้านUV นอกจากนี้ยังทำให้วัสดุทดแทนไม้มีความสามารถในด้านต่าง ๆ จากการเติมซิลิกาลงในน้ำยางพารา ได้แก่ ลดการดูดซับความชื้น เพิ่มความแข็งแรง และลดการติดไฟ และเพื่อนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการทำวัสดุทดแทนไม้ ในขั้นตอนการทำวัสดุทดแทนไม้สามารถแบ่งขั้นตอนการทำได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัสดุทดแทนไม้โดยมีการเตรียมสีย้อมจากชานอ้อย เส้นใยจากก้านทางมะพร้าว และตัวประสานน้ำยางพาราสด 2) การขึ้นรูปวัสดุทดแทนไม้ในอัตราส่วนเส้นใยต่อตัวประสานดังนี้ 70 : 30 , 60 : 40 , 50 : 50 และ 40 : 60 แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก 3) ทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้ โดยนำไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ การต้านUV การต้านแรงดัน การต้านแรงดึง การดูดซึมน้ำ การเป็นฉนวนไฟ และวิเคราะห์การเกิดเชื้อราจากนั้น วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการทดลอง