หยดน้ำมหัศจรรย์ลดสารเสพติด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ ก่อกิจกุศล, พิทยุตม์ ผลพอตน, พัชรดนัย รุจิฉาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมา เจียรสุมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะทำการสกัดสารสกัดจากรางจืดมาทำหยดน้ำมหัศจรรย์(คล้ายหยดน้ำกินได้Oohoo)เพื่อแก้เมาค้าง

ลดความอยากยาบ้าและบุหรี่ และลดขยะขวดพลาสติก