สเปกโตรโฟโตมิเตอร์อย่างง่ายแบบแสดงค่าสเปกโตรกราฟตามเวลาจริงผ่านระบบสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุตพงศ์ พันธ์รุ่งจิตติ, ชัยวัฒน์ ชัยพฤกษ์เจริญ, เพิ่มศักดิ์ เจนเขตรการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมพร บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสมบัติการดูดกลืนและการส่องผ่านของแสงในสารตัวอย่าง ในรูปแบบฟังก์ชันของความยาวคลื่นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารละลาย สเปกโตรโฟโตมิเตอร์นั้นมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการทำงานวิจัย เนื่องจากมีประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวยังต้องมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศจึงทำให้มีราคาสูง ทำให้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วไปไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับของแสงได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ที่เริ่มพัฒนาสเปกโตรโฟโตมิเตอร์อย่างง่าย แต่อย่างไรก็ตามสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เหล่านี้ยังไม่สามารถแสดงสเปกโตรกราฟของการดูดกลืนแสงได้ตามเวลาจริง และอาจต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการวิเคราะห์ผล ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือการพัฒนาสเปกโตรโฟโตมิเตอร์อย่างง่าย ที่มีต้นทุนต่ำและสามารถแสดงค่าสเปกโตรกราฟได้ตามเวลาจริง ผ่านทางสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยไม่ใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อไป