อุปกรณ์ขังปลาช่อนเลียนแบบการจำศีลของปลาช่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญิศา พลเสน, กันตพัฒน์ ชัยรัตน์เมธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์