หุ่นย่นต์พ่นแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภทรภร อุทัด, ณัฐนิชชา เชื้อเล็ก, นภสร พันธุ์แตง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์, ยอดชาย ขุนสังวาลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์พ่นแอลกอฮอล์ที่สามารถเคลื่อนที่และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในบริเวณที่ต้องการ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์พ่นแอลกอฮอล์แบบควบคุมด้วยผู้ใช้งานเอง (Manual) และแบบอัตโนมัติ (Automatic) ซึ่งคณะผู้จัดทำได้นำชุดกล่องสมองกลพร้อมเซนเซอร์สำหรับคำนวณหาเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller ในการควบคุมการเคลื่อนที่และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผลการทดสอบและหาประสิทธิภาพพบว่า หุ่นยนต์พ่นแอลกอฮอล์สามารถทำงานได้ทั้งแบบผู้ใช้งานเอง (Manual) และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic)