อุปกรณ์จับอนุภาคฝุ่น PM 2.5 โดยการผ่านน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรดา แหวนทองคำ, ปารมี อ้วนเจริญ, วิรตา โพธิ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการผลิตอุปกรณ์จับอนุภาคฝุ่น PM 2.5 โดยการผ่านน้ำ โดยศึกษาขนาดของรูที่ปล่อยฟองอากาศที่ผ่านน้ำที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่น PM 2.5 ศึกษากำลังของปั๊มลมที่เหมาะสมในการดูดอากาศเพื่อการดักจับฝุ่น PM 2.5 ศึกษารูปแบบวิธีการวางหัวพ่นฟองในน้ำที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่น PM 2.5 และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดักจับฝุ่น PM 2.5 โดยการทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นด้วยการนำควันธูปมาเป็นฝุ่น PM 2.5 โดยทำการทดลองในห้องปิดจนมีความหนาแน่นของฝุ่นในระดับอันตราย จากนั้นวัดปริมาณฝุ่นก่อนเปิดเครื่องและเปิดเครื่องต่อเนื่องจำนวน 3 ชั่งโมง วัดปริมาณฝุ่นทุก ๆ 30 นาที ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถดักจับฝุ่น PM 2.5 โดยเทคนิคการจับฝุ่นด้วยน้ำขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ