ชุดอุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าแบบระบบแผนผัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรายุทธ ฉลาดเอื้อ, ณัฐพงศ์ ก้อนแปง, ไท้ธนา มั่งมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากพื้นที่อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีภูเขาโอบล้อมอยู่และมีผืนป่าอยู่จำนวนมาก ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม จะเกิดปัญหาไฟป่า และหมอกควันจากไฟป่าซึ่งทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน ไฟป่านั้นเมื่อเวลาลุกไหม้ไฟจะลามอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยากเมื่อเวลาผ่านไป และกว่าจะรู้ตัวว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่านั้น ก็เกินกว่าระดับที่ควบคุมเอาไว้ได้ ดังนั้นพวกเราจึงได้คิดชุดอุปกรณ์เตือนภัยขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถทราบได้ทันทีเมื่อเกิดไฟป่า และสามารถระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

การทำโครงงานในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายดังนี้ เพื่อให้สามารถเตือนภัยให้รับมือควบคุมไฟป่าได้ทันเวลา เพื่อที่จะสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟป่า เพื่อที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยและสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันเวลาได้อย่างทันเวลา