การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องหว่านเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติรัตน์ เเดงเรืองรัมย์, ชนนิกานต์ บุญยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรในอำเภอแม่ใจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาเพื่อใช้ในการบริโภค และนำไปขายเพื่อเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวเกษตรกร

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าวมาใช้ในการปลูกข้าว เพราะช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรง แต่พบว่าเมล็ดข้าวที่หว่านออกไปนั้นตกเป็นกระจุกไม่กระจายตัว ต้นข้าวแย่งอาหารกัน เกิดโรคระบาดต่างๆและ มีพวกศัตรูพืชต่างๆมากัดกินต้นข้าว ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำ จึงนำไปสู่การแก้ปัญหาคือ ผู้จัดทำได้ออกแบบที่ครอบปากท่อเครื่องหว่านเมล็ดข้าวจำนวน 9 รูปแบบ ดังนี้ ท่อกลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ต่างกัน 3 ขนาด ท่อกลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 3 ขนาดที่มีตะแกรงปิดในท่อ และท่อกลวงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 3 ขนาดที่มีหลอดรูเล็กบรรจุอยู่ในท่อ เพื่อให้เมล็ดข้าว กระจายตัว และตกในตำแหน่งที่เหมาะสม เปลี่ยนวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้สวิตช์ปิด-เปิด และควบคุมการปิดเปิดของสวิตช์ผ่านสมาร์ทโฟน